Kerkdienst / Templomi istentisztelet / samen met onze partnergemeente Nicolesti op 23 oktober Kerkdienst / Templomi istentisztelet / samen met onze partnergemeente Nicolesti op 23 oktober
Link naar kerkdienst / Link az egyházi szolgálat digitális:  kerkdienst ------- Templomi istentisztelet

ds. W. Jöhlinger / ds. I. Adorjan
organist--------orgonista: dhr. R. Brunekreeft
 
Afkondigingen Közlemények
   
Stil gebed Csendes ima
   
Aanvangspsalm: 66 :  Kezdő zsoltár: 66: 
1.3 Breek, aarde, uit in jubelzangen 1.3 örvendj, egesz föld,az Istennek,
   
Bemoediging en groet: Bátorítás és köszöntés:
In het Hongaars Magyarul
In het Nederlands Hollandul
   
Gebed van toenadering (NL) A megközelítés imája (NL)
   
Lied 314 :  Ének: 151: 
1.2.3 Here Jezus om uw woord 1.2.3 Kegyes Jezus, itt vagyunk
   
Kyriëgebed Kyria ima
   
Loflied 918 (lied van de maand)  Dicsérő ének (NL)
1.2.3.4 Stem die de stenen breekt  
   
Zondagsgebed (NL) Vasárnapi ima (NL)
   
Schriftlezing Handelingen 16 : 6-10 * H Szentírási olvasmány: ApCsel 16 : 6-10 * magyarul
Schriftlezing: Handelingen 16 : 6-10 *NL Szentírás olvasmánya: ApCsel 16: 6-10 * hollandul
   
Lied 905 :  Ének 305 : 
1.4 Wie zich door God alleen laat leiden 1.4 Istenem, en nagy bunös ember,
   
VERKONDIGING KÖZLEMÉNY
   
twee korte overdenkingen  két rövid reflexió 
over Handl. 16 : 9b Handlről. 16:9b 
 “Steek over ... en kom ons te hulp” „Menj át… és jöjj segítségünkre”
   
Meditatief orgelspel Meditatív orgonajáték
   
Lied 670 :  ének 252 : 
Kom Schepper God, Jovel, teremto, Szentlelek
   
Dank en Voorbede (zonder vertalingen) Köszönet és közbenjárás (fordítás nélkül)
  * in het Hongaars * Magyarul
  * in het Nederlands * Hollandul
   
Stil gebed (in de taal van het hart) Csendes ima (a szív nyelvén)
   
Onze Vader Miatyánk 
 (ieder in zijn/haar eigen taal) (mindegyik a saját nyelvén)
   
Collecteaankondiging/Collecte  
   
Slotlied 634  ének 232  (állva)
1, 2 U zij de glorie (staande) 1, 3 Gyozelmet vettel, o, Feltamadott! 
   
Uitzending en zegen (in het Hongaars) Adás és áldás (magyar nyelven)
   
Orgelspel Orgonajáték
terug