Kerkdiensten in corona-tijd Kerkdiensten in corona-tijd
Liturgie voor 29 november dienst in Bellingwolde
Voorganger ds. W. Jöhlinger
Organist zowel begeleiding cantorij als spelen in de kerk: mw. E. de Boer
Zang: door leden van de cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind

ORGELSPEL
AFKONDIGINGEN
STIL GEBED
AANVANGSPSALM: 25 : 1.2 Heer, ik hef mijn hart en handen
BEMOEDIGING en GROET
GEBED OM TOENADERING:
LIED: 25 : 3 Here, maak mij uw wegen
GEBED OM DE NOOD IN DE WERELD
LIED: 452 : 1.2 Als tussen licht en donker
ZONDAGSGEBED:
SCHRIFTLEZING: Jes 60 : 1-5a
LIED: 463 : 1.4.5 Licht in onze ogen
SCHRIFTLEZING: Joh 8 : 12-19
ACCLAMATIE: 339 a U komt de lof toe
PREEK:
MEDITATIEF ORGELSPEL
LIED 445 : (1.2.3.4) De nacht is haast ten einde
Welkom van kerkrentmeester Sake Hofman
DANK en VOORBEDE - STIL GEBED - ONZE VADER
COLLECTEAANKONDIGING:
SLOTLIED: 466 : 5.7 Daag op, o grote dageraad,
UITZENDING en ZEGEN:
GEZONGEN DRIEVOUDIG: amen
ORGELSPEL********************************************************************
De liturgie uitvaart Jacob Baas:
orde van de dienst van
Woord en Gebed
voorafgaande aan de begrafenis
van

Jacob Baas
geboren 10 oktober 1946               overleden 29 oktober 2020
Odoorn                                               Groningen

De liefde zal nooit vergaan
1 Kor 13 : 8
op donderdag  5 november 2020
om 14.00 uur
in de protestantse kerk te Blijham

organist:  Wiebe Claus
zang: Gea Bijmolen en Jan Eefting
ouderling: Geeke van der Haar-Witter
voorganger:  Wolf Jöhlinger

ORGELMUZIEK
WELKOM en BEMOEDIGING
KAARSEN AANSTEKEN:
                   Jan en Harm, Selena en Elize zetten Jacob in het licht
LIED: Ps 116 : 1.2.3  God heb ik lief...
God heb ik lief, want die getrouwe HEER
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des HEREN aangeroepen
en weende: HEER mijn God, bewaar mijn ziel!

Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd.
GEBED:

Selena en Elize zingen: 'Dat ik je mis' van Maaike Outboer

GEDICHT:  EENVOUD - onbekende dichter
Hij hield van eenvoud
Van gewoon en normaal
zonder glans en maskers
zonder slingers en poeha
zodat je ziet wat het is
eenvoud is bijzonder
HERINNERINGEN aan Jacob Baas

LIED: 769 1.3 Eens als de bazuinen klinken
Eens, als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, -
Heer, dan is uw pleit beslecht.
Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.
SCHRIFTLEZING  Romeinen 8 : 31-35; 38-39 
Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?  ...
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
LIED: 838 : 1 O grote God die liefde zijt
 
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.

Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
 
OVERDENKING n.a.v. "De liefde zal nooit vergaan"  (1 Kor 13 : 8)

ZINGEN: Evang. Liedbundel  409  Ik zie een poort wijd open staan 
1 Ik zie een poort wijd open staan,
    Waardoor het licht komt stroomen,
    Van ’t kruis, waar ’k vrijelijk heen mag gaan
    Om vrede te bekomen.
          refrein:
          Genade Gods, zo rijk en vrij!
          Die poort staat open, ook voor mij,
          voor mij, voor mij,
          staat open ook voor mij.
2 Die open poort laat d’ingang vrij
    Aan wie komt binnenvlieden.
    Aan rijk en arm, aan u en mij
    Komt Jezus vrede bieden.
          refrein
3 Die open poort leidt tot Gods troon:
    Ga door, laat niets u hind’ren.
    Neem op uw kruis, aanvaard de kroon,
    Die God biedt aan Zijn kind’ren.
          refrein
4 In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon,
    Daar leidt het kruis tot zegen,
    Daar dragen wij voor kruis, een kroon,
    Door Jezus’ bloed verkregen.
          refrein
GEDICHT:  SCHADUW VAN GEMIS   - Anna Windig
Daar waar liefde woont,
heb jij nu ook je thuis
gevonden.
Maar,
mis je ons dan niet?

Ik hoop,
dat je het
er naar je zin hebt.
Weet
dat je niets meer
hoeft uit te leggen
over de liefde van God.

Dat je die
ten volle mag ervaren
als de warmte
van de zon
op een heldere dag.

Maar
zie je ons dan nog?
En weet je
dat onze tranen
en ons verdriet
tekens zijn
van diezelfde liefde?

De zon van God,
achter jouw gestalte
is bij ons
een schaduw
van gemis.

GEBED:

LIED: 416  Ga met God en hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ZEGEN
_______________________________________________________
We brengen Jacob Baas naar zijn laatste rustplaats
BIJ HET GRAF:
Na de teraardebestelling en de begrafenisformule 
bidden we gezamenlijk:
 
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome; uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen
terug