Kerkdiensten in corona-tijd Kerkdiensten in corona-tijd
KERKDIENST PROTESTANTSE GEMEENTE BELLINGWOLDE-BLIJHAM-
VRIESCHELOO-WEDDE  

Liturgie voor de 3e zondag van Pasen
Zondag 18 april 2021 om 9.30 uur in de Vennekerk te Wwinschoten
Voorganger: Ds. Bert L. van der Woude
Ouderling: Ellen Smid     Diaken: Riekel Beens
Lector: Koos Akkerman
Organist: Jan Muller
Deze viering wordt gehouden in verbondenheid met de gemeentes 
van Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde

Orgelspel

Woord van Welkom

Votum
In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen.
Groet
Genade zij u en vrede van God onze Vader
En van Jezus Christus, de Heer
A: AMEN.
Bemoediging:   
V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Gebed van toenadering

Aanvangslied: Lied 274
1 Wij komen hier ter ere van uw naam 
rond de verhalen die geschreven staan, 
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2 Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt.

3 Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Gebed om ontferming vanwege de nood van de wereld 
met  Kyrie- en Gloriahymne (Lied 299e)
Heer, ontferm u, 
Heer, ontferm u, 
Christus, ontferm u, 
Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons, 
Heer, ontferm u over ons.

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen. 
Wij loven U, aanbidden U,
vereren en zegenen U.
Wij danken U om uw glorie! 
Hemelse koning, God over allen,
Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader, 
Lam van God,
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld: 
geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste, 
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God! 
U alle eer, nu en altijd.
Amen, amen, amen.

Gebed
V: De Heer zal bij u zijn
A: DE HEER ZAL U BEWAREN  

1e Lezing: Micha 4: 1-5

Muziek: ‘Erbarme Dich’ Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Evangelielezing: Johannes 21: 15-25
                                                   4
Lofzang: Lied 339b
U komt de lof toe, u het gezang 
U alle glorie, O Vader, o Zoon, 
O heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Overdenking

Orgelspel

Lied 942
1 Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, 
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan 
om de rechten des Heren te leren,
zich tot God en elkaar te bekeren.

2 Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots, 
zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 
Tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven.

3 En een smidse van ’t huis onzes Heren
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht. 
Niemand zal meer een wapen hanteren;
maar zij groeten elkaar in het heldere licht 
van de waarheid die eindelijk zal dagen 
over mensen van zijn welbehagen.

Overlijdensbericht

Lied: 961 (2x)
Niemand leeft voor zichzelf 
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, 
aan Hem behoren wij toe.

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, OnzeVader

Mededelingen
      
Slotlied: Lied 1016
1. Kom, laat ons opgaan naar de berg 
waar God de vrede leert:
een ploegschaar maak je van je zwaard, 
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 
Sjaloom, Jeruzalem.

2. Wij gaan waar onze voeten gaan, 
God zet ons op het spoor
naar vrede en gerechtigheid, 
zijn voetstap gaat ons voor. 
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 
Sjaloom, Jeruzalem.

3. Uit Sion zal de wet uitgaan 
en uit Jeruzalem
het woord dat ons de vrede leert, 
sjaloom in naam van Hem.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 
Sjaloom, Jeruzalem.

4. Wij gaan waar onze voeten gaan 
de weg van onze Heer,
een ploegschaar maak je van je zwaard, 
een snoeimes van je speer.
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 
Sjaloom, Jeruzalem.

Zegen

Muziek ter afsluiting
 
terug