Kerkdiensten in corona-tijd Kerkdiensten in corona-tijd
PINKSTEREN     31-05-2020
Voorganger: ds. W. Jöhlinger
zang: JOY  o.l.v. Etty de Boer

Vooraf door Joy gezongen lied: PINKSTEREN

De wereld krijgt een and're kleur:
De kleur van zonlicht en van vuur,
God opent wijd de hemeldeur
En laat Zijn duif los in dit uur.

De duif des Geestes vliegt omlaag,
De vrede is in ons bereik;
God geeft het antwoord op de vraag:
"Heer, komt in deze tijd Uw rijk?"

Uw vuur zet onze tong in vlam
En iedereen kan ons verstaan.
De Geest die uit de hemel kwam
Is tot ons, mensen, ingegaan.

REFR:(2x)   De Heil'ge Geest daalt neder,
                   De Geest zet ons in vuur en vlam,
                   Wind en vuur en liefde, dat
                   Is wat in onze harten kwam.

Dan vliegt de duif weer naar omhoog,
Legt het olijfblad aan Gods voet;
Gods stormwind maakt de waat'ren droog,
God redt de wereld van de vloed!

REFR  :(2x) De Heil'ge Geest daalt neder,
                   De Geest zet ons in vuur en vlam.
                   Wind en vuur en liefde, dat
                   Is wat in onze harten kwam.

Welkom en inleiding
AANVANGSLIED: Samen in de naam van Jezus (Ev LB 218)
STILTE

BEMOEDIGING en GROET
JOY: U heeft me altijd lief
GEBED
LOFLIED: 672 : 1.2.3   Kom, laat ons deze dag met heilig vuur bezingen
ZONDAGSGEBED:
SCHRIFTLEZING: Handelingen  2 : 1-18
LIED: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen (EV LB 382)
PREEK
JOY:  940  Stil (Verberg mij nu/Hide me now)

LIED:  687 (1.2.3) Wij leven van de wind
DANK/VOORBEDE/STIL GEBED (gezongen ONZE VADER)
JOY zingt ONZE VADER
COLLECTEN
SLOTLIED:  675 (1.2) Geest van hierboven
ZENDING/ZEGEN
Zingen: Amen. amen, amen
JOY:  De kracht van uw liefde
 
terug