Welkom bij de Protestantse Gemeente Bellingwolde Welkom bij de Protestantse Gemeente Bellingwolde

Wie zijn we en wat willen we:

De Protestantse Gemeente Bellingwolde wil een krachtige geloofsgemeenschap zijn, waarin mensen samen met anderen en in het licht van de woorden van God en een eeuwenlange kerkelijke traditie, de zin van hun leven kunnen ontdekken en van betekenis kunnen zijn voor de samenleving.

  • De gemeente wil vanuit haar protestantse geloofstraditie staan voor de levensveranderende boodschap van het evangelie en hiervan getuigen. Dat wil de gemeente doen op een aansprekende en eigentijdse wijze voor alle generaties.
 
  • De gemeente wil een gemeenschap zijn waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in liederen, gebeden en in de tekenen van doop en avondmaal, en ook een gemeenschap van gebed zijn waar mensen leren beseffen dat zij hun lijden, hun schuld en hun vragen in Gods handen mogen leggen.
 
  • De gemeente wil een centrum van waarden en spiritualiteit zijn, een plek van bezinning waar mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en wat God van hen vraagt, en ook een zorgzame gemeenschap zijn, die zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt, en waar mensen zich geborgen kunnen weten.
 
  • De gemeente wil een gemeenschap zijn die iets weerspiegelt van de geborgenheid die God aan mensen schenkt, en een beweging van hoop en verwachting zijn waarin mensen elkaar dichtbij en veraf inspireren over de grenzen van armoede, onrecht en hopeloosheid heen.Geschiedenis van de Magnuskerk:

Middeleeuwen
In archieven wordt Bellingwolde voor het eerst in 1391 genoemd. Het is zeer wel mogelijk dat er al omstreeks het jaar 1000 een bewoonde kern was met een eigen kerk. Vermoedelijk aan de weg Kleine Ham - Oudeschans. Dit was toendertijd uiteraard een Rooms-katholieke kerk, en in Bellingwolde gewijd aan de Heilige Magnus von Trani (bisschop van Apulië, Zuid Italië) .
Kerkhervorming
De merkwaardigste periode in de kerkelijke geschiedenis is wel de overgang van de katholieke naar de protestantse leer. We zullen ons allicht uit onze schooljaren het jaartal 1517 herinneren: Maarten Luther en Kerkhervorming. Deze hervorming breidde zich in Duitsland steeds meer uit. Bij onze buren in Oost-Friesland werd de nieuwe leer al in 1546 de officiële godsdienst. De Nederlanden kregen voor de verandering van godsdienst nog geen kans. De koning van Spanje, Philips de Tweede, was in die tijd "Heer der Nederlanden" en bestreed het protestantisme te vuur en te zwaard. Desondanks beleden vele Nederlanders in het geheim de nieuwe leer. Om aan geloofsvervolging te ontkomen vluchtten velen naar Emden.
Door het sluiten van het verdrag "Unie van Utrecht" in 1579 werden de noordelijke Nederlanden een eenheid met het protestantisme als publieke kerk. De nederlandstalige tak kreeg de naam: "Nederduits Gereformeerde Kerk". Alles wat nog herinnerde aan het Katholicisme moest uit de kerk verdwijnen, zoals het altaar, beelden en schilderijen.
In Bellingwolde kwam de ommekeer pas in 1593. De overgang ging dus heel gemoedelijk. Een beeldenstorm is hier nooit geweest, geen enkele vernieling werd in de kerk aangericht.
 
Staatskerk in het Koninkrijk der Nederlanden
Na de Napoleontische tijd werd het "Koninkrijk der Nederlanden" ingesteld. De koning werd in het regeren bijgestaan door ministers. Vrijwel meteen, in 1816, werd het regelement van de kerk aangepakt. Een van de regels was dat predikanten ambtenaren waren: door de overheid benoemd en door de staat betaald. Er kwam ook een nieuwe naam: Nederlands Hervormde Kerk, met in elke burgelijke gemeente een plaatselijke Nederlands Hervormde Gemeente. Zo ook in Bellingwolde.
De grote staatsbemoeienis in kerkbestuur riep veel weerstand op en was in veel plaatsen aanleiding om een zelfstandige gemeente op te richten. In Bellingwolde werd op 29 mei 1893 een Gereformeerde Kerk gesticht. In 1898 kerkte deze groep op het terrein dat nu " 't Lindenhof" heet. In het jaar 1917 kocht men de grond Hoofdweg 130 waarop het gebouw Rehoboth werd neergezet.
Van 1912 tot 1983 bestond er een Evangelisatievereniging in en ten bate van de Nederlands Hervormde Kerk. De evangelisatievereniging had vanaf 1920 een eigen gebouw aan de Rhederweg 136. Maar vanaf 1 mei 1978 is deze evangelisatie-groep volledig samengegaan met de Hervormde Gemeente.
 
Samen op Weg
Tussen de toen overblijvende kerken, Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk, kwamen gesprekken op gang over nauwer samenwerken. Vanaf 1990 geleid door een Samen-Op-Weg-commissie. In de eerste jaren waren er nog aparte kerkdiensten, ieder in een eigen gebouw, maar vanaf 1 januari 1994 zijn alle kerkdiensten gezamenlijk. Op 14 januari 1996 resulteerde dit in een federatie met als naam: Protestantse Gemeente Bellingwolde.
Vanaf Pasen 1995 zijn alle ere-diensten in de Magnus-kerk. Deze naam is weer in gebruik genomen na de restauratie van 1991; tot die tijd sprak men van de "Grote Kerk" en soms van "Boeren-kerk". Het gebouw Rehoboth is verbouwd en doet nu dienst als vergadercentrum en ontmoetingsruimte voor diverse activiteiten.

Op 3 maart 2006 is de federatie omgezet in een fusie. De naam "Protestantse Gemeente Bellingwolde" is gebleven.

Vanaf 21 juni 2023 hebben wij een federatie samen met PG Blijham, PG Vriescheloo en PG Wedde (zie bij documenten de samenwerkingsovereenkomst).
Wij maken deel uit van De Protestantse Kerk in Nederland

terug