PG Bellingwolde PG Bellingwolde
Protestantse Gemeente Bellingwedde
Hoofdweg 227
9695 AG Bellingwolde

Predikant: ds.W. Jöhlinger, Wedderweg 10, 9699 RC  Vriescheloo.
Tel. 0597 67 25 02 (Telefonisch spreekuur op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 en 9.00 uur)
e-mail:  wolf23@ziggo.nl

Scriba: mw. A. I. Lüürssen
0597 53 25 47 / 06 21 67 11 99
e-mail: scriba@pkn-bellingwolde.nl

Ledenadministratie: dhr. J. van Otterloo
0597 531797
e-mail: ledenadmin@pkn-bellingwolde.nl 
terug